Prognozira se maksimalna dnevna temperatura, količina padavina u tri crnogorska grada, brzina vjetra u zadatim gradovima, minimalna terminska temperatura u Crnoj Gori i visina snijega na Žabljaku.

A. Maksimalna dnevna temperatura
Prognozira se maksimalna terminska vrijednost temperature u svakom od tri grada. Prognostički period je od 06-18 UTC. Vrijednosti ostvarene u 06 UTC se ne uzimaju u obzir.
Način bodovanja:

Greška (stepeni) Poeni
0 do 1.5
1
1.6 do 3.5
0
više od 3.5
-1
više od 5.5
-2

B. Količina padavina
Količina padavina se odnosi na količinu koja padne u periodu od 06 do 18 UTC. Količine padavina se svrstavaju u jednu od 6 kategorija i upisuje se šifra za tu kategoriju.

Šifra Količina padavina
0
manje od 0.1
1
0.1 do 5.0
2
5.1 do 15.0
3
15.1 do 30.0
4
30.1 do 50.0
5
više od 50.0

Način bodovanja:

Razlika između prognozirane i ostvarene šifre Poeni
0
1
1
0
2
-1
3 i više
-2

C. Zbirna brzina vjetra

Od vas će biti traženo da prognozirate ukupnu brzinu vjetra u tri grada u 12 UTC.

Način bodovanja:

Razlika između prognozirane i ostvarene ukupne brzine vjetra

Poeni
0 do 3
1
4 do 6
0
7 do 9
-1
10 i više
-2

D. Minimalna temperatura

Pod terminom minimalna temperatura podrazumijeva se najniža izmjerena terminska temperatura (u 06 UTC) u Crnoj Gori.
U obzir se uzimaju samo devet gradova koja imaju satna mjerenja (Ulcinj, Bar, H.Novi, Cetinje Podgorica, Nikšić, Kolašin, Žabljak i Pljevlja).
Bodovanje je istovjetno kao za zadatak A.

E. Visina snijega

Zadatak je prognozirati visinu snijega na Žabljaku za zadati dan u 06 UTC. Visina snijega se prognozira u centimetrima.
Ovo je tabela koja se primjenjuje u slučaju kada ste prognozirali da će biti snijega (različito od 0) i kada se izmjeri neka visina snijega (različito od 0)

Razlika između prognozirane i izmjerene visine Poeni
0 do 5
1
6 do 15
0
16 do 30
-1
31 i više
-2

Posebno se tretira slučaj kada nema snijega (izmjerena visina snijega 0) i/ili kada ste vi prognozirali da neće biti snijega (visina snijega 0).
Tada se poen osvaja samo ukoliko je i ostvarena (izmjerena) i prognozirana visina nula (0) centimetara.

U ostalim slučajevima poeni se računaju na sledeći način:

Razlika između prognozirane i izmjerene visine Poeni
1 do 5
0
6 do 15
-1
16 do 30
-2
31 i više
-3