Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
18. May 2011.
16. Kongres SMO

U Ženevi je u toku 16-ti Kongres Svjetske meteorološke organizacije (SMO), najznačajniji konstitutivni organ SMO-a. Kongres se održava svake četiri godine i čine ga opunomoćene državne delegacije zemalja članica, među kojima je i delegacija Crne Gore (Crna Gora je postala 188.članica SMO, 2007.godine).

16. Kongres će tokom tri nedelje rada (16.maj – 3. jun), okupiti preko 600 predstavnika zemalja članica, uključujući predsjednike država, ministre, stalne predstavnike zemalja članica u SMO – direktore nacionalnih hidrometeoroloških službi, njihove savjetnike i SMO partnere. Šesnaestom Kongresu SMO-a prisustvuje i delegacija Crne Gore, odnosno Hidrometeorološkog zavoda, kao nadležnog organa za sprovođenje Konvencije o SMO-o, u sastavu: Direktor Luka Mitrović – stalni predstavnik Crne Gore u SMO i savjetnici Darko Novaković i Ivana Pavićević.
Najvažnija pitanja koja će biti razmatrana tokom rada Kongresa odnose se na:

  • Naučne i tehničke programe, koje sprovode zemlje članice (program svjetskom meteorološkog bdijenja, program hidrologije i vodnih resursa, svjetski klimatski program, program marinske meteorologije i okeanografije, program praćenja tropskih ciklona),

  • Partnerstva (saradnja zemalja članica SMO sa UN sistemom i drugim međunarodnim organizacijama, program informisanja javnosti, međuvladin panel za klimatske promjene, globalni osmatrački sistem),

  • Izgradnju kapaciteta (program tehničke saradnje, program obuka, regionalni programi),

  • Razmatranje strateškog i operativnog plana SMO (2012-2015), kao i budžet za šesnaesti finansijski period,

  • Akcenat će biti dat i budućim prioritetima (globalnom okviru za klimatske servise, SMO strategiji o razvoju kapaciteta, SMO informacionom sistemu, SMO iskazu o ulozi i operativnosti Nacionalnih hidrometeoroloških servisa i programu Redukcije rizika od vremenskih nepogoda),

  • Tokom Kongresa će se izvršiti izbori predsjednika i potpredsjednika SMO, izbor članova Izvršnog savjeta i imenovanje generalnog sekretara.


Kongres će se završiti 3. juna, zakazivanjem mjesta i termina održavanja sledećeg Kongresa SMO-a.
Category:Aktuelnosti