Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. May 2020.
Potpisan trilateralni MoU

Danas, 20. maja, je potpisan Memorandum o sporazumijevanju i saradnji (Memorandum of Understanding)u oblasti monitoringa voda, između Nacionalne agencije za životnu sredinu Republike Albanije, Hidrobiološkog zavoda Republike Sjeverne Makedonije i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Ovaj Sporazum predstavlja osnovu u saradnji između ove tri institucije i odslikava izuzetan duh i posvećenost institucija, kao i potrebu za efikasnim i održivim upravljanjem prekograničnim vodnim resursima tri velika jezera – Skadarskim, Ohridskim i Prespanskim.
Ogromnu podršku i pomoć u koncipiranju, definisanju, a uskoro i sprovođenju ovog Sporazuma dao je GIZ i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, sa kojima su ove tri države, skoro pa deceniju, realizovale značajne prekogranične projekte, od velike socio-ekonomske koristi i važnosti za zašttu životne sredine, sa akcentom na vodne resurse. Jedan od takvih projekta je i CSBL (Konzervacija i održivo korišćenje biodiverziteta Ohridskog, Prespanskog i Skadarskog jezera).
Potpisivanjem ovog MoU-a, institucije su pokazale svoju posvećenost obezbjeđivanju usaglašenosti sa evropskim ciljevima zaštite životne sredine, posebno uvažavanje ciljeva predviđenih Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EZ i kako je, shodno sa tim utvrđeno, u odgovarajućim nacionalnim planovima upravljanja riječnim slivom (RBMP) i programima mjera (PoM).
Ceremonija potpisivanja se održala u skladu sa trenutnom situacijom, on line, uz prisustvo predstavnika GIZ-a, Ambasadora Njemačke u Albaniji i direktora institucija potpisnica.
Sastanak je otvorio predstavnik GIZ-a, gdin. Berthold Schirm. Menadžer CSBL projekta i Ambasador Savezne republike Njemačke u Albaniji, gospodin Peter Zingraf i direktori institucija potpisnica Sporazuma, gospodin Edison Konomi, direktor nacionalne agencije za životnu sredinu Republike Albanije, gospođa Elizabeta Veljanoska Sarafiloska, Direktorica Hidrobiološkog zavoda Republike Sjeverna Makedonija i gospodin Luka Mitrović, direktor ZHMS CG, dali su izjave o očekivanjima od Sporazuma, te potpisali predmetni Memorandum o sporazumijevanju i saradnji. Finalnu izjavu dao je Direktor Uprave za vodne resurse i konsultant za GIZ CSBL projekat, Holger Densky, koja se odnosila na dalje pravce razvoja prekogranične saradnje u sprovođenju EU Okvirne direktive o vodama na Prespanskom, Ohridskom i Skadarskom jezeru.
Category:Aktuelnosti