Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
1. Nov 2008.
Potpisan sporazum o MEDPOL monitoringu

• JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE iz Podgorice(CETI)
• HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD CRNE GORE iz Podgorice (HMZ) i
• INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA iz Kotora, (IBM)

Zaključili su sporazum o zajedničkom sprovođenju Programa monitoringa stanja morskog eko-sistema Crne Gore (MEDPOL monitoring). Predmet Sporazuma je zajednička realizacija MEDPOL Programa u Crnoj Gori u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 04/08 od 22.04.2008. godine i Amandmanom na istu br. 01-1240/6 od 12.05.2008. godine Ministarstva turizma i zaštite životne sredine

MEDPOL program obuhvata monitoring kvaliteta marinskih ekosistema.

MEDPOL program se sprovodi u okviru Mediteranskog akcionog plana (Barcelonska konvencija o sprečavanju zagađivanja Sredozemnog mora sa kopna).

Crna Gora je potpisnik Barcelonske konvencije i obavezna da sprovodi MEDPOL program.

MEDPOL program se realizuje svake godine, prema utvrđenom planu i programu. Metodologija rada usklađena je sa zahtjevima i obavezama, koje koordinira UNEPMAP koordinaciona jedinica sa sjedištem u Atini, Grčka.

Istorijat

•Crna Gora je bila uključena u MEDPOL monitoring od samog njegovog početka (Faza I), kao republika bivše SFRJ.

•Tokom 90-tih godina prošlog vijeka Crna Gora je učestvovala u realizaciji MEDPOL monitoringa u nekoliko godišnjih maršrutnih ispitivanja. Nosioci realizacije programa su bili: Savezni hidrometeorološki zavod, Beograd, Hidrometeorološki zavod Crne Gore, Podgorica i Hidrografski institut Vojske Savezne Republike Jugoslavije.
Program monitoringa (Faza II, dio D) obuhvatao je dva segmenta: vazduh i vodu.
-Program za vazduh realizovan je na meteo-stanici Herceg Novi, a obuhvatao je analizu ukupnih lebdećih čestica (TSM), hemizam padavina i sadržaj Hg i Cd u padavinama i aerosolu. Vrijeme osrednjavanja je bilo 24 časa.
-Program za vode je realizovan u mreži od 19 mjernih tačaka. Voda za analizu je uzorkovana sa površine i maksimalne dubine. Mjereni su okeanografski parametri, parametri kiseoničnog režima, nutrijenti, opasne i štetne materije, teški metali i mikrobiološki parametri.

Tekuće aktivnosti

•Savremeni MEDPOL monitoring zasnovan je na novim zahtjevima i metodologiji.
•Definisanjem programa rada, potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju između UNEPMAP i Crne Gore (nadležno Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine), stvorene su pretpostavke za početak savremenog MEDPOL monitoringa obalnog mora Crne Gore.
•Nosioci realizacije programa su Hidrometeorološki zavod (HMZ), Podgorica, JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), Podgorica i Institut za biologiju mora (IBM), Kotor.
•MEDPOL monitoring za 2008.g. počeo je da se realizuje u oktobru 2008.g, uzimanjem uzoraka morske vode u periodu 19-25. oktobar.
•Ova serija mjerenja izvršena je u saradnji sa Ministarstvom životne sredine Italije, korišćenjem namjenskog broda „Urana“, koji je u isto vrijeme bio angažovan na mjerenjima iz projekta ADRICOSM-Star.
•Program ispitivanja marinskog ekosistema sasoji se iz tri segmenta:
-Program eutrofizacije vode (izvršilac HMZ)
-Program monitoringa stanja i trenda (izvršilac CETI)
-Program bioloških ispitivanja (izvršilac IBM)


PROGRAM EUTROFIZACIJE VODE – realizator HMZ

Mreža stanica:
Ada Bojana, Port Milena, Valdanos, Zaliv Bar, Luštica, Herceg Novi,Tivat, Dobrota.
Mjerni parametri:
GIS podaci (geografska širina i dužina, dubina, rastojanje do obale), temperatura vode, providnost, salinitet, rastvoreni kiseonik, BPK5, HPK, hlorofil-a, nitrati, nitriti, amonijak, TN, ortofosfati, TP, silikati.
Uzorkovanje:
Tri profila po dubini (površina, sredina, dno)

Kontakt adrese
Institucija: Hidrometeorološki zavod, focal point za MEDPOL

Osoba:
Pavle Đurašković
pavle.djuraskovic@meteo.cg.yu
Hidrometeorološki zavod
Nacionalni koordinator za MEDPOL,

Jelena Knežević
jelena.knezevic@gov.me
Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine
Nacionalni Focal point za MAP

Category:Aktuelnosti