Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
17. Jun 2009.
EUMETSAT u Crnoj Gori

U Budvi će se 17. i 18. juna 2009. godine održati informativni sastanak Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) sa predstavnicima hidrometeoroloških službi regiona: Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Hrvatske. Koorganizator ovog sastanka je Hidrometeorološki zavod Crne Gore.


Saradnja sa Evropskom organizacijom za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) je jedan od prioriteta nacionalnih hidrometeoroloških službi ovog regiona, jer su produkti koje obezbjeđuje ova institucija od ključnog značaja za funkcionisanje i razvoj hidrometeorološkog informacionog sistema.

Ostvarivanje saradnje Hidrometeorološkog zavoda Crnе Gоrе sa Еvrоpskоm оrgаnizаciјom zа еksplоаtаciјu mеtеоrоlоških sаtеlitа (EUMETSAT) prеdstаvljаlo bi оgrоmаn dоprinоs unаprеđеnju prоgnоstičkоg sistеmа i sistеmа rаnе nајаvе аtmоsfеrskih i hidrоlоških nеpоgоdа i klimаtskih еkstrеmа, а timе znаčајаn dоprinоs zаštiti ljudi i mаtеriјаlnih dоbаrа, kао i vеliki dоprinоs dаljеm оdrživоm privrеdnоm rаzvојu nаšе zеmljе, prijе svеgа u sistеmu zаštitе i оdrživоg kоrišćеnjа prirоdnih bоgаtstаvа, zаtim u sistеmu zаštitе životne sredine, zаštitе оzоnskоg оmоtаčа, prаćеnjа klimаtskih prоmjеnа, ublаžаvаnjа pоsljеdicа klimаtskih prоmjеnа i аdаptаciје nа izmijеnjеnе klimаtskе uslоvе, rаnu nајаvu tеhnоlоških аkcidеnаtа i zаštitе оd šumskih pоžаrа.

Category:Aktuelnosti