Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
11. Dec 2009.
MED POL sastanak u Rimu

Predstavnici Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Pavle Đurašković – MED POL Focal Point i Ivana Pavićević – Savjetnik za međunarodnu saradnju, prisustvovali su sastanku organizovanom od strane UNEP MAP, Koordinacione jedinice u Atini, vezanom za pregled monitoring aktivnosti životne sredine i trendovima zagađivanja Mediterana, koji se održao u Rimu (1-2. decembar 2009.).

Sastanak pregleda MED POL monitoring aktivnosti se održava svake druge godine. Tokom sastanka su prezentovani i diskutovani rezultati monitoringa sprovedenih od strane nacionalnih institucija, indentifikovani nedostaci i problemi u sprovođenju monitoringa i predložene odgovorajuće korektivne mjere, od strane UNEP MAP/MED POL Sekretarijata, kao i angažovanih eksperata. Razmatrano je pitanje budućih monitoring aktivnosti, kao i planiranja i sprovođenja MED POL programa u sledećem periodu od dvije godine.

Akcenat je dat bazi i kvalitetu podataka, koji se odnose na eutrofikaciju, nutrijente i biomonitoring, kao i procjeni aktuelnog stanja i trendova zagađenja. Prezentovan je i novi MED POL informacioni sistem, kreiran od strane eksperata INFO RAC-a, koji će biti u potpunosti operativan početkom 2010. Tretirana su i pitanja koja se odnose na tri inicijative - MYTIMED, MYTIAD i MYTIOR, indikatore marinskog zagađenja, mehanizme razmjene podataka u okviru Okvirne direktive o moru, kao i razmjena podataka sa Evropskom Agencijom za zaštitu životne sredine.

Završna sesija sastanka odnosila se na dokumenat UNEP(DEPI)MED WG.343/3 kojim se pokušavaju identifikovati buduće monitoring strategije u regionu, u odnosu na trenutne rezultate i izazove, zahtjeve LBS (Land-Based Sources) Protokola, intenacionalni kontekst i postojeće kapacitete.
Category:Aktuelnosti