Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrografija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Prognoza za Luku Bar
 
U aplikaciji "Tide T@bles" je data prognoza morskih mijena za luku Bar.

Aplikacija (za pokretanje neophodna Java) je urađena na bazi konstituenata proračunatih harmonijskom analizom iz jednogodišnjeg niza podataka.

Prognoza je data grafički (Tide graph) i tabelarno (Tide table). Uz to su date i mogućnosti izbora parametara za oba prikaza kao što su: referentni nivoi, vremenski period prognose i zonsko vrijeme.

Referentni nivoi (Reference level) su izabrani tako da pokriju interes svih potencijalnih korisnika, a u prvom redu pomoraca, hidrografa, geodeta kao i običnih korisnika. Tako će npr. pomorcu i uopšte korisniku postojećih pomorskih karata biti interesantan nivo u odnosu na MHHWS jer je na tim kartama taj nivo na uzet za hidrografsku nulu (nivo od koga se računaju dubine na pomorskim kartama). Geodeti će biti interesantan MSL jer predstavlja lokalnu geodetska nula. Hidrografima će biti od interesa nivoi HAT i LAT jer su od strane IHO preporučeni za definisanje hidrografske nule (LAT) i obalne linije (HAT) na pomorskim kartama, itd.

Objašnjenje referentnih nivoa

min - minimalni registrovan nivo
MLLW - srednji nivo nižih niskih voda morskih mijena
MLLWS - srednji nivo nižih niskih voda živih morskih mijena
MSL - srednji nivo mora
MHHW – srednji nivo viših visokih voda morskih mijena
MHHWS - srednji nivo viših visokih voda živih morskih mijena
max - maksimalni registrovan nivo
LAT (Lawest Astronomical Tide) – Najniža astronomska morska mijena (najniži nivo morske mijene koji se može proračunati da će se pojaviti pod prosječnim meteorološkim uslovima u bilo kojoj kombinaciji astronomskih uslova).
HAT (Highest Astronomical Tide) - Najviša astronomska morska mijena (najviši nivo morske mijene koji se može proračunati da će se pojaviti pod prosječnim meteorološkim uslovima u bilo kojoj kombinaciji astronomskih sila.

Na grafičkom prikazu je dat i procenat osvijetljenosti Mjeseca i vrijeme izlaska i zalaska Sunca za svaki dan što će uz ostale podatke biti veoma interesantno za ribare.

U tabelarnom prikazu (Tide table) data su vremena nastupa i visine visokih (HW) i niskih voda (LW) za izabrani mjesec u godini. Takođe su istaknuti aktuelni datum (zelenom bojom) i maksimalni (plavom bojom) i minimalni (ljubičastom bojom) prognozirani nivo u mjesecu.