Srednja dnevna temperatura (Tsr, iskazuje se u oC) je meteo parametar za koji nije striktno definisano na koji način se računa.
Sa razvojem automatskih meteoroloških stanica nju je moguće dobiti kao srednju vrijednost 24-satnih mjerenja.
No, uglavnom postoje dva šire prihvaćena metoda računanja srednje dnevne temperature.
Jedan je onaj u kome je ona predstavljena kao aritmetička sredina između dnevne maksimalne i dnevne minimalne temperature. Još raširenija metoda je ona koja predstavlja rezultat mjerenja u 7h, 13h i 21h i računa se po sledećoj formuli Tsr= (T7 + T13 + 2*T21)/4