Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
24. Dec 2004.
Kako je branjena Tara?

Za razliku od najvećeg broja branitelja potapanja Tare, Hidrometeorološki zavod Crne Gore je koristio dostignuća nauke i tehnike, odnosno prednosti numeričkog modeliranja.

Ideja potapanja dijela rijeke Tare radi stvaranja vještačke akumulacije u sklopu izgradnje Hidrocentrale Buk Bijela je poslije više od dvadeset godina ponovo aktuelizovana tokom 2004. godine. Iako svjestan energetskog deficita u Crnoj Gori nevladin sektor je alarmirao javnost zbog činjenice da bi planiranim potapanjem Tare u dužini od petnaestak kilometara bio ozbiljno doveden u pitanje koncept održivog razvoja Crne Gore i pozicija Tare kao zaštićenog područje Svjetske prirodne baštine. Najveći broj NVO-a se angažovao na prikupljanju potpisa protiv namjeravanih radnji, organizovanju protesta i različitih hepeninga. Učestvujući aktivno u svim akcijama udruženog sektora,NVO NATURA iz Kolašina je učinila i korak više. Uz asistenciju NVO FONDAS iz Podgorice, Natura je angažovala tim stručnjaka da bi se sa stanovišta struke i nauke došlo do saznanja kako bi izgradnja vještačke akumulacije uticala na promjene klimatskih parametara u neposrednom okruženju potencijalnog jezera. Ti rezultati bi bili osnova biolozima, agronomima, turističkim radnicima,… za procjenu različitih uticaja i manifestacija promjena na okruženje. U projektu koji je pomogao USAID/ORT su pored pomenutih nevladinih organizacija učestvovali i Hidrometeorološki zavod Crne Gore i privatna kompanija SEWA (South Environment and Weather Agency) iz Beograda.
Procjena uticaja izmijenjene topografije na vrijednosti meteoroloskih parametara
Category:Publikacije