Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
23. Feb 2012.
Meteorološka i hidrološka situacija u Crnoj Gori

Hidrometeorološki zavod Crne Gore uradio je meteorološku i hidrološku analizu i prognozu za narednih sedam dana u cilju identifikovanja situacije, koja bi mogla dovesti do poplava.

Na osnovu podataka o vodostajima sa hidroloških stanica na rijekama Morači, Zeti, Bojani, Tari, Limu, Rijeci Crnojevića i Skadarskom jezeru, uočava se da vodostaji nisu dostigli ni srednje vode, tj. nalaze se u domenu malih do srednjih voda. Meteorološka situacije pokazuje osjetan priliv toplog vazduha (period 23 – 25. februar), koji će inicirati osjetan porast temperature, ali neće biti praćen kišom.

Kombinovanjem i analizom raspoloživih meteoroloških i hidroloških podataka, slijedi da sadašnje topljenje snijega, kao i topljenje snijega u narednih dana (uslijed porasta temperature vazduha) neće predstavljati opasnost za nastanak poplava. Topljenje snijega, nastalo samo kao posljedica porasta temperature vazduha neće produkovati enormne količine vode, koje bi predstavljale opasnost. Temperatura, sama po sebi nije dovoljan faktor koji određuje pojavu poplava uslijed topljenja snijega. Dakle, meteorološka situacija u narednih nekoliko dana, neće implicirati ekstremne hidrološke uslove i nastanak poplava.

Međutim, trenutni meteorološki uslovi i vremenska situacija narednih dana, može predstavljati opasnost u urbanim sredinama, gdje količina snijega ometa normalno oticanje vode ili drenaže preko drenažnih šahti na ulicama. Dodatno, postojeća meteorološka situacija može da uslovi–aktivira lokalna klizišta i odrone, naročito na mjestima gdje inače postoje klizišta to jeste na tzv.ranjivim mjestima i na mjestima gdje su vršene razne intervencije-sanacija puteva i kosina i sl.

Category:Aktuelnosti